خدمات مربوط به تعیین مسیر خط لوله و محل تاسیسات مربوطه و طراحی مقدماتی و تهیه مدارک مناقصه و برآورد هزینه اجرای پروژه احداث خط لوله جدید فرآورده اهواز/ اراک/ ری و تاسیسات مربوطه

کارفرما: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران- امور مهندسی و ساختمان (عمومی- خطوط لوله و مخابرات)
شرح پروژه: تعیین مسیر خط لوله و محل تاسیسات مربوطه بمنظور اجرای پروژه احداث خط لوله جدید فرآورده اهواز/ اراک/ ری به ظرفیت
165.000 بشکه در روز
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1381-1382