خدمات مسیریابی/ نقشه برداری/ خاکشناسی/ طراحی و خدمات فنی خط لوله انتقال گاز 40 اینچ دوم یزد و تاسیسات جانبی

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران- امور مهندسی و خدمات فنی
شرح پروژه:
احداث 163 کیلومتر خط لوله 40 اینچ گاز با ظرفیت 37 میلیون متر مکعب در روز
احداث تاسیسات کنترل فشار با ظرفیت 2/ 2 میلیون متر مکعب در روز
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1381 - 1382