خدمات مسیریابی/ نقشه برداری/ مکانیک خاک/ طراحی و خدمات فنی خط انتقال گاز اهواز به آبادان

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران- امور اجرا و نظارت طرح ها
شرح پروژه:

 خط انتقال گاز اهواز- خرمشهر- آبادان بطول 143 کیلومتر(قطر 40 کیلومتر از خط انتقال 30 اینچ و قطر مابقی خط انتقال 36 اینچ می باشد)
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1381 -1382