خدمات مهندسی مقدماتی، تفصیلی، مهندسی کالا و نظارت کارگاهی بر اجرای تاسیسات جانبی و Off Site مجتمع پتروشیمی گلپایگان

کارفرما: شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

شرح پروژه:

احداث واحد تولید کننده (ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene و ( SAN (Styrene Acrylo Nitrile با ظرفیت MTPY 35000 در منطقه گلپایگان
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1378 - 1379