خدمات نظارت بر طراحی و مهندسی، مهندسی خرید، خرید کالا و تجهیزات و نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه ازدیاد ظرفیت و احداث خط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی مسیر بندرعباس/ رفسنجان/اصفهان

کارفرما: شرکت ملی مهندسی و ساختمان ایران
شرح پروژه: احداث 560 کیلومتر در مسیر رفسنجان تا اصفهان به ظرفیت 165000 بشکه فرآورده در روز احداث تاسيسات تلمبه خانه و مخازن در ايستگاههای موجود رفسنجان و يزد ، نائین و پایانه اصفهان
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1383 - 1389