انجام خدمات مهندسی مفهومی، پایه، تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه PC طرح احداث مرکز تفکیک میدان گازی تابناک

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی
شرح پروژه:
انجام مطالعات مفهومی  (Conceptual Study)، مهندسی پایه ( Feed)، طراحی تفصیلی (Detail) و تهیه اسناد مناقصه  (PC Tender Packages Documents ) جهت احداث مرکز تفکیک/ شامل لخته گیر، جداکننده های سه فازی واحد تصفیه پسآب ، خط لوله انتقال مایعات گازی، تأسیسات دریافت و ارسال توپک تمیزکننده و عملیاتی، به همراه واحدهای تأمین کننده نیازهای جانبی مانند خط / خطوط انتقال برق ، هوا، آب، متانول، آب آتش نشانی و تزریق مواد شیمیایی.
شروع پروژه- اتمام پروژه :1390 - 1393