خدمات اوليه طرح احداث مجتمع پتروشيمي انديمشك

کارفرما: شركت پتروشيمي انديمشك
ظرفیت: 300،000 تن در سال
موقعيت: انديمشك (استان خوزستان)
شرح پروژه:
تهيه نقشه هاي آماده سازي و محوطه سازي سايت مجتمع
تهيه اسناد مناقصه به روش EP و برگزاري مناقصه جهت انتخاب پيمانكار EP
شروع پروژه- اتمام پروژه : خدمات فوق در مهر ماه 1388 تكميل شده است.