خدمات طراحی، مهندسی پایه و تفصیلی، خدمات فنی خرید کالا، نظارت عالیه و کارگاهی احداث انبار نفت جنب پالایشگاه بندرعباس

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران- امور مهندسی و ساختمان (عمومی، خطوط لوله و مخابرات)
شرح پروژه:
انبار جامع نفت در محوطه به وسعت دو میلیون متر متربع شامل تعداد 39 واحد مخزن سقف ثابت و شناور مجموعاً به ظرفیت 1 میلیون متر مکعب انجام خدمات طراحی و مهندسی انبار نفت بندرعباس و احداث مخازن و تاسیسات تخلیه نفت کوره در انبار نفت و تاسیسات نفتی و جانبی ترمینال دریایی در مجموعه بندری شهید رجایی بندرعباس و خطوط لوله ارتباطی بین اسکله نفتی و انبار نفت و پالایشگاه
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1367 - 1379