خدمات طراحی مقدماتی، تفصیلی و تهیه مدارک مناقصه به روش PC برای احداث خط لوله 14 اينچ مسیر تبريز/اروميه وانشعاب 8 اينچ خوي و تأسيسات مربوطه

کارفرما: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
شرح پروژه:
222 کیلومتر خط لوله 14 اینچ حدفاصل تبریز/ سلماس/ ارومیه با ظرفیت 55 هزار بشکه در روز 34 کیلومتر خط لوله 8 اینچ حدفاصل سلماس/ خوی احداث تلمبه خانه هاي تبريز و سلماس، پايانه هاي اروميه و خوي نصب سيستم حفاظت كاتديك در تأسيسات موجود تلمبه خانه تبريز
شروع پروژه- اتمام پروژه :1385 - 1389