خدمات مدیریت (MC) طرح احداث پتروشیمی اندیمشک

کارفرما: شرکت پتروشیمی اندیمشک
شرح پروژه: احداث واحد پتروشیمی با هدف تولید سالیانه 300 هزار تن پلی اتیلن سبک LDPE در منطقه اندیمشک.
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1387 - 1388