خدمات مشاوره فنی مهندسی و طراحی تفصیلی احداث پالایشگاه گاز ایلام و انجام خدمات نظارت بر ساخت

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران – طرح های پالایش گاز
شرح پروژه:
احداث پالایشگاه گاز در 25 کیلومتر شمال شهرستان ایلام
ظرفیت: تصفیه روزانه 240 میلیون فوت مکعب- فاز اول
ظرفیت نهایی: تصفیه روزانه 360 میلیون فوت مکعب
شروع پروژه- اتمام پروژه :1378 -1388