خدمات مطالعات اولیه، طراحی مقدماتی و طراحی تفصیلی طرح احداث مخازن تعادلی نفت خام و تاسیسات جنبی ساری و مغانک

کارفرما: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
شرح پروژه:
احداث 4 دستگاه مخزن سقف شناورجمعا به ظرفیت 160.000 مترمکعب جهت ذخیره سازی نفت خام در ساری و مغانک و احداث تجهیزات جنبی
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1385 -1386