خدمات نظارت بر طراحی و تامین کالا و نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث تلمبه خانه برداسبی به روش اتمام پروژه EPC

کارفرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرح پروژه:
احداث تلمبه خانه برداسبی روی خط تنگه فنی افرینه- کرمانشاه- تنها تلمبه خانه احداث شده با سیستم دور متغیر برای پمپ های اصلی
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1380 - 1386