خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه خط لوله 12 اینچ و 14 اینچ فرآورده تبریز/ سراب/ اردبیل

کارفرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران- امور مهندسی و ساختمان (عمومی، خطوط لوله و مخابرات)
شرح پروژه:
احداث 228 کیلومتر خط لوله انتقال فرآورده های نفتی با قطر 10 و 14 اینچ در مسیر تبریز/ سراب/ اردبیل
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1377 - 1380