خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه فیبر نوری خطوط لوله گاز دار حد فاصل پاریز / کرمان(قطعه سوم)به روش PC

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
شرح پروژه:
خدمات نظارت عالیه و کارگاهی تامین کالا ، اجرا ، نظارت بر دوره تضمین پروژه فیبرنوری خطوط لوله گازدار حدفاصل پاریز کرمان قطعه سوم شامل  خدمات نظارت کارگاهی
خدمات نظارت عالیه بخش P
خدمات نظارت عالیه بخش C
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1396 - 1397