ساخت سکوی حفاری (نکاء)

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران
مشخصات : 
-ظرفیت سیستم بالابر: 7184 تن
-ظرفیت نگهداری: 11430 تن
-عمق عملیاتی: 7/50 تا 91/50 متر
-مساحت عرشه: 1890 متر مربع
موقعیت : نکاء(دریای خزر)
شرح خدمات : خدمات مشاوره مدیریت پروژه ( شامل بررسی طراحی و نظارت بر ساخت ) با مشارکت شرکت تکنیتاس(TECNITAS) فرانسه
شروع پروژه- اتمام پروژه : سکوی حفاری در سال 1372 به بهره برداری رسیده است.