طرح احداث واحد آموزشي توليد روي کارفرما: شركت توسعه معادن روي ايران / شركت Bateman استراليا

ظرفیت: يك تن در روز
موقعيت: دندي(زنجان)
شرح پروژه:
طراحي تفصيلي، تأمين تجهيزات، نصب و را ه اندازي سرد

خدمات مهندسي، نصب و عمليات اجرائي
شروع پروژه- اتمام پروژه : واحد فوق از بهمن ماه 1381 عملياتي شده است.