مجتمع هاي فرآوري روي (توليد روي در ايران به روش هيدرومتالورژ یكي با استفاده از كلوخه هاي كاني معدن انگوران كه حاوي ناخالصي هاي با درصد بسيار بالا مي باشد)

کارفرما: شركت فرآوري مواد معدني ايران
ظرفیت: روزانه: كارخانه زنجان 10 تن - كارخانه دندي 20 تن- كارخانه بندرعباس 40 تن
موقعيت: زنجان، دندي و بندرعباس
شرح پروژه:
 انجام تست آزمايشگاهي و تست مقياس كارگاهي جهت اجراي طراحی هاي پايه و تفصيلي يك طرح پيلوت با ظرفيت روزانه 1 تن كه بر اساس آن يك كارخانه با ظرفيت روزانه 10 تن در زنجان طراحي و اجراء گرديد.
مهندسي مقدماتي و مهندسي تفصيلي و نظارت بر عمليات اجرائي و را ه اندازي كارخانه هاي توليد روي دندي و بندرعباس

شروع پروژه- اتمام پروژه :كارخانه زنجان از سال 1374 در حال توليد با ظرفيت كامل بوده و هم اكنون شمش های روي با درجه خلوص بالا(99/96%)توليد می نمايد. كارخانه هاي بندرعباس و دندي از سال 1375 در حال توليد و توسعه می باشد