کارخانه نمک زدائی سیری

کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران 
ظرفیت : نمک زدائی 100،000 بشکه نفت خام در روز
موقعیت : جزیره سیری (خلیج فارس)
شرح خدمات : مهندسی مقدماتی و مهندسی تفصیلی و نظارت عالیه بر ساخت و نصب کارخانه نمک زدائی از نفت خام شامل راه اندازی
شروع پروژه - اتمام پروژه : کارخانه در سال 1373 به بهره برداری رسیده است .