درباره ما

شرکت مهندسين مشاور پارسيكان ايران در سال 1353 به منظور ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسي و مديريت تأسيس گرديده  و اكنون يكي از شركتهاي مستقل عمده (تراز اول) در زمينه مشاوره مهندسي و مديريت مي باشد. اين مهندسين مشاور از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داراي تأييديه تشخيص صلاحيت بعنوان شركت مهندسين مشاور متخصص در پروژه هاي صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، شيميائي و كاني است و همچنين عضو جامعه مهندسان مشاور ايران ميباشد. اين شركت از سال 1373 در فهرست مشاوران صنعتي يونيدو (UNIDO) سازمان ملل متحد ثبت گرديده است.  مهندسين مشاور پارسيكان ايران مشاور منتخب بانك صنعت و معدن نيز مي باشد.
شركت تاكنون  بيش از130 طرح مشاوره مهندسي  براي كارفرمايان مختلف ارائه نموده است و در حال حاضر داراي كادر حرفه اي متشكل از مهندسين و كارشناسان با تجربه در امور صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و صنعتي و شيميائي و كاني مي باشد و صلاحيت آن براي عرضه خدمات مشاوره مهندسي و مديريت بوسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسماً و بوسيله سازمانهاي بزرگ دولتي مانند وزارت صنايع و معادن، وزارت نيرو و وزارت نفت نيز با ارجاع خدمات طراحي و مهندسي پروژه هاي مهم شان به اين شركت مورد تأييد قرار گرفته است.
هدف شرکت جلب رضایت کارفرمایان از طریق ارائه خدمات مهندسی و مدیریتی با کیفیت مطلوب و در زمانی مناسب می باشد. دقت نظر و توجه عمیق به کیفیت خدمات ارائه شده در این شرکت خط مشی اصلی بوده و به عنوان اصلی مهم برای کارکنان تعریف گردیده و به اجرا در آمده است، در راستای این سیاست این شرکت اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه نموده که در سال 1387 برای اولین بار از شرکت SGS موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001 : 2008 شده است و همچنین در سالهای اخیر گواهینامه های ISO 9001:2015 , ISO/TS 29001:2010 ISO14001:2015 , ISO 45001:2018 ,HSE MANAGEMENT SYSTEM را نیز اخذ نموده است. 
خدمات شرکت در قالب پروژه های تعریف شده به مشتریان ارائه می گردد و در حال حاضر مدیریت پروژه ها در سه بعد کیفیت، زمان و هزینه مورد توجه می باشد.
2-1-1 خدمات مورد ارائه بوسيله مهندسين مشاور پارسيکان ايران
خدمات اين مهندسين مشاور شامل كليه فازهاي توسعه هر پروژه مي باشد و در بر گيرنده انجام مطالعات امكان سنجي ، ارائه طراحي هاي مهندسي، خدمات كالا، مديريت پروژه و راه اندازي آن مي باشد. از نقطه نظر اين شركت مطالعات امكان سنجي مبتني بر تحليل هاي مهندسي بعنوان بهترين روش توسعه يك پروژه صنعتي توصيه مي گردد و ارزيابي ها 


شامل آناليزهاي سرمايه گذاري و هزينه هاي عملياتي و مسائل عملياتي بالقوه و بازده درآمدي احتمالي هر مورد سرمايه گذاري مي باشد. انجام چنين مطالعاتي پيش از شروع طراحي مهندسي توصيه مي گردد.
طراحي مهندسي شامل كليه داده هاي فني مورد نياز است كه كارفرما را قادر مي سازد به تدارك (خريد) و نصب تجهيزات و همچنين ساختمان تأسيسات جانبي اقدام نمايد. داده هاي فني شامل نقشه هاي مهندسي تفصيلي ، مشخصات، اسناد (مناقصه)، تعهدات قراردادي و ليست تجهيزات مي باشد.
مديريت پروژه دامنه طراحي پروژه را به خريد مواد و مصالح و تجهيزات و پيگيري جريان تأمين و بازرسي و حمل و جابجائي آنها در كارگاه گسترش مي دهد. مديريت پروژه همچنين شامل همياري با كارفرما در انتخاب اوليه و ارزيابي و انتخاب نهائي پيمانكاران ساختماني، مذاكرات درباره قرارداد، نظارت بر ساخت ، بازرسي و آزمايش در محل نصب، آموزش كاربرها و راه اندازي كارخانه مي باشد. مهندسين مشاور پارسيكان ايران در صورت تمايل كارفرما مسئوليت اجراي كليه فعاليتها را از مطالعات امكان سنجي و طراحي مهندسي گرفته تا نصب تجهيزات و تأسيسات و راه اندازي بعهده خواهد گرفت.